Konkurs plastyczny „Świąteczna Kartka Wielkanocna”

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka świąteczna” organizowanym przez Urząd Gminy w Kotuniu. 

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kotuń.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a. uczniowie klas I – III
b. uczniowie klas IV – VIII
3. Prace powinny być związane z tematyką Świąt Wielkanocnych i nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane. Nie powinny również brać udziału w innych konkursach.
4. Format prac dowolny, nie większy niż A4.
5. Prace można wykonać w dowolnej, płaskiej technice plastycznej – pod warunkiem, że technika wykonania pracy pozwoli bez uszczerbku na jej jakości na zeskanowanie lub sfotografowanie pracy (nie mogą być wykonane techniką komputerową, do ich wykonania nie powinno wykorzystać kaszy, makaronów i innych art. sypkich)
6. Kompozycja projektu powinna zawierać logo Gminy Kotuń lub miejsce na jego umieszczenie.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
8. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.
9. Każda wykonana praca powinna zawierać:
a. imię i nazwisko autora,
b. nazwę i adres szkoły,
c. oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej pracy.

Na piękne karty wielkanocne czekamy do 03.03.2021 r.

Panie: Jadwiga Wolińska-Kuć, Jolanta Sawicka, Małgorzata Jastrzębska, Renata Harasim

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Bojmie, ……………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, oraz, że posiadam pełnię praw autorskich do wykonanej pracy i przenoszę je na Organizatora

w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską

i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

…………………………….

(Imię i Nazwisko autora pracy)