Konkurs plastyczny

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

zaprasza do udziału

w III Ogólnopolskim konkursie plastycznym

 

„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

 

 

Cel konkursu:

  • Zainteresowanie dzieci i młodzieży najbliższym otoczeniem, przybliżenie wiedzy o ważnych i godnych poznania zabytkach.
  • Uwrażliwienie na piękno wyjątkowych zabytków architektury .
  • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do zabytków i uświadamianie potrzeby ich ochrony.

Adresat  konkursu:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6  do 18 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych, lub indywidualnie w domu.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu .

Technika prac:

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie przedstawiane na innych konkursach (prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu). Format prac – A 3. Praca płaska na papierze. Prac konkursowych nie należy oprawiać.

Prace powinny zawierać następujące informację:

-imię, nazwisko i wiek autora pracy

– dokładny adres szkoły lub placówki, w której praca została wykonywana

-imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), telefon kontaktowy/e-mail

– nazwę obiektu i  miejscowość gdzie się znajduje

zgodę dla organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę. (załącznik nr 1)

 

Organizacja:

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

Prace należy przekazać koordynatorowi konkursu Pani Ewie Piekart  do 15 listopada 2021r.

Następnie prace będą wysłane do Działu Edukacji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 

W grudniu 2021  roku, jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki, plastyki oceni nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych:

  1. 6 do 10 lat.
  2. 11 do 15 lat.
  3. 16 do 18 lat.

 

W tych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe (lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum 14 grudnia 2021 r., a wybrane przez jury prace pojawią się w 14 stycznia 2022r. na wystawie w  Muzeum w kopalni soli oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 

– przejęcia  wszystkich prac  na rzecz Muzeum,

– wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową ,

– wykorzystania prac w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach oraz na stronie internetowej Muzeum.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

Dodatkowe informacje:

 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,

Dział Edukacji,  tel.  +48 12 289 16 61,

www.muzeum.wieliczka.pl, p.jagielski@muzeum.wieliczka.pl