SZCZĘŚLIWY NUMEREK

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Miesiąc temu do naszej szkoły powrócił lubiany przez wszystkich uczniów stary dobry znajomy –

szczęśliwy numerek.

Pozwala on na istnienie specjalnych uczniowskich przywilejów.

Początkowo losowany był przez Samorząd Uczniowski, ale od kilkunastu dni zajmuje się tym nasz szkolny dziennik VULCAN.

Automatycznie o 7:45  aktualizuje w każdej z klas potrzebne informacje.

Poniżej i w gablocie SU znajduje się regulamin  opisujący zasady działania i korzyści związanych ze szczęśliwym numerkiem.

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA W ZESPOLE SZKÓŁ W BOJMIU

Wiadomości ogólne

 1. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem powołanym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Bojmiu.
 2. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Bojmiu.
 3. „Szczęśliwy numerek” przypisany jest wszystkim uczniom, których numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.
 4. W puli numerów  ostatnią   liczbę   w   danym   roku   szkolnym   stanowi   ostatni  numer w dzienniku lekcyjnym najliczniejszej klasy w szkole.

Zasady losowania

 1. Losowanie „Szczęśliwego numerka” odbywa się codziennie w dzienniku szkolnym- bez ingerencji uczniów i nauczycieli.
 2. Wylosowany numer obowiązuje przez cały dzień we wszystkich klasach.
 3. W danym dniu losowany jest tylko jeden numer z puli.
 4. Wylosowany numerek umieszcza się na korytarzu szkolnym w gablocie SU.
 5. Uczeń nieobecny nie wykorzysta przywilejów „Szczęśliwego numerka” w innym dniu.

Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego numerka”

 1. Uczeń korzystający   w   danym   dniu   z  przywileju „Szczęśliwego numerka”  informuje o tym nauczyciela zaraz po rozpoczęciu lekcji.
 2. „Szczęśliwy   numerek”   zwalnia   ucznia   z   obowiązku   odpowiedzi   ustnych   na  lekcji  i z obowiązku udziału w niezapowiedzianych kartkówkach.
 1. „Szczęśliwy numerek” nie  chroni   ucznia    przed   negatywnymi  skutkami   (oceną)  w przypadku braku pracy domowej.
 2. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania do lekcji.
 3. „Szczęśliwy numerek” nie  zwalnia  ucznia  z  wcześniej zapowiedzianych  prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek oraz z zapowiedzianego odpytywania.
 4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania na lekcji niezbędnych do pracy przyborów.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Bojmiu